Polityka prywatnosći

Polityka prywatności 

Niniejsza polityka prywatności, obejmująca również warunki dotyczące korzystania z plików cookies odnosi się do wszystkich stron i witryn internetowych/aplikacji/platform należących do firmy USŁUGI IT Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Reymonta 12A/25, o ile w treści polityki nie został zastrzeżony odmienny zakres jej zastosowania. 

1. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 

Administratorem danych osobowych użytkowników witryn i stron internetowych oraz klientów USŁUGI IT Sp. z o.o. jest firmaUSŁUGI IT Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Reymonta 12A/25, 01-842 Warszawa. 

Korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: biuro@uslugiit.pl lub pisemnie na adres siedziby USŁUGI IT. W celu kontaktu z administratorem danych osobowych również należy pisać na adres biuro@uslugiit.pl lub pisemnie na adres siedziby USŁUGI IT. 

USŁUGI IT Sp. z o.o. jako administrator zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników i klientów przestrzegając przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz pozostałych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

USŁUGI IT Sp. z o.o.  jako administrator danych osobowych użytkowników i klientów, zbierając i przetwarzając dane osobowe użytkowników i klientów, stosuje przede wszystkim zasady wynikające z przepisów obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych, czyli  zasady: 

 • minimalizacji zakresu danych osobowych i ograniczenia celu ich przetwarzania, 

 • przetwarzania danych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, 

 • integralności i poufności przetwarzanych danych osobowych, 

 • ograniczenia czasu przetwarzania i przechowywania danych do niezbędnego minimum. 

Użytkownik/klient USŁUGI IT Sp. z o.o. może być poproszony przez USŁUGI IT Sp. z o.o.. o podanie w szczególności następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres email, adres korespondencyjny, NIP, numer telefonu, nazwa firmy. 

Dane użytkownika/klienta mogą być zbierane w szczególności poprzez formularze zgłoszeniowe/kontaktowe udostępniane na stronach internetowych USŁUGI IT Sp. z o.o. 

Użytkownik/klient korzystający z usług, produktów i narzędzi udostępnionych w ramach stron internetowych/aplikacji/platform internetowych USŁUGI IT Sp. z o.o.  potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszej polityki prywatności, jednocześnie wyrażając zgodę (jeśli zachodzi taka potrzeba) na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z tymi postanowieniami poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów zamieszczonych na stronie strony internetowej (treści checkboxów określają cel w jakim będą wykorzystywane podane dane osobowe). 

Podanie danych osobowych przez użytkownika/klienta jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi/produktu USŁUGI IT Sp. z o.o. w tym do zawarcia umowy na produkt/usługę USŁUGI IT Sp. z o.o.  W takim przypadku konsekwencją braku podania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z produktu/usługi USŁUGI IT Sp. z o.o. 

Dane osobowe podawane przez użytkowników/klientów USŁUGI IT Sp. z o.o. przetwarzane są przez USŁUGI IT Sp. z o.o. dla celów: 

 • zakupu i korzystania przez użytkownika/klienta z produktów i usług USŁUGI IT Sp. z o.o. 

 • obsługi użytkownika/klienta w zakresie świadczonych przez USŁUGI IT Sp. z o.o.  usług i dostarczanych produktów, 

 • prowadzenia działań marketingowych w zakresie produktów i usług oferowanych przez USŁUGI IT Sp. z o.o. 

 • prowadzenia przez USŁUGI IT Sp. z o.o. działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników/klientów, jak i świadczenia usług i udostępniania produktów, 

 • podejmowania przez USŁUGI IT Sp. z o.o. działań związanych z prowadzoną przez USŁUGI IT Sp. z o.o. działalnością gospodarczą, w tym działań analitycznych, statystycznych, archiwizacyjnych, jak również dochodzenia ewentualnych roszczeń, 

 • wykonanie obowiązków prawnych ciążących na USŁUGI IT Sp. z o.o. na mocy powszechnie obowiązujących przepisów. 

Podstawami prawnymi przetwarzania przez USŁUGI IT Sp. z o.o. danych osobowych użytkowników/klientów są: 

 • udzielona przez użytkownika/klienta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 

 • konieczność przetwarzania danych osobowych użytkownika/klienta w związku z wykonaniem zawartej pomiędzy użytkownikiem/klientem a USŁUGI IT Sp. z o.o. umowy lub w związku z podjęciem działań przed zawarciem takiej umowy, 

 • konieczność przetwarzania danych osobowych użytkownika/klienta z związku z osiągnięciem celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez USŁUGI IT Sp. z o.o.  jako administratora danych, 

 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na USŁUGI IT Sp. z o.o. 

USŁUGI IT Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych wdrożył i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed: udostępnieniem danych osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Komunikacja pomiędzy urządzeniem końcowym użytkownika/klienta a serwerem/serwerami USŁUGI IT Sp. z o.o. w przypadku przekazywania danych osobowych jest chroniona poprzez szyfrowanie komunikacji z użyciem protokołu SSL (tj. Secure Socket Layer v3). Protokół SSL to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący stronę internetową. Analogicznie informacje wysyłane z serwera strony internetowej do użytkownika są również kodowane, a po ich dotarciu do użytkownika dekodowane. 

Dane osobowe podawane przez użytkowników i klientów USŁUGI IT Sp. z o.o. chronione są zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane na zabezpieczonych serwerach na terytorium UE i nie są przekazywane do państw trzecich, z zastrzeżeniem przypadków, gdy dane te mogą być przekazywane do państw trzecich w związku ze współpracą pomiędzy USŁUGI IT Sp. z o.o.  a procesorami (pkt 4 poniżej). Dane mogą być przez USŁUGI IT Sp. z o.o. przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec podmiotu, do którego należą dane, żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację prawną i/lub faktyczną. 

W celu zapewnienia prawidłowego działania witryn i stron internetowych, USŁUGI IT Sp. z o.o.. korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. USŁUGI IT Sp. z o.o.. przekazuje dane tym podmiotom wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie koniecznym do jego zrealizowania. Przykładowymi odbiorcami danych osobowych użytkowników/klientów strony internetowej są dostawcy usług wspomagających pracę USŁUGI IT Sp. z o.o.. np. dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, poczty elektronicznej, hostingodawcy. 

Odbiorcy danych (podmioty zewnętrzne) przetwarzają dane osobowe na podstawie podpisanych z USŁUGI IT Sp. z o.o.. umów powierzenia. Podmioty te gromadzą, przetwarzają, przechowują dane osobowe zgodnie z posiadanymi regulaminami i politykami prywatności. 

W pozostałym zakresie dane osobowe użytkownika/klienta USŁUGI IT Sp. z o.o.  (z zastrzeżeniem postanowień pkt 3.1 poniżej) mogą być udostępniane przez USŁUGI IT Sp. z o.o. innym podmiotom wyłącznie w przypadku uzyskania od użytkownika/klienta wyraźnej zgody na udostępnienie. Dane mogą być również udostępniane podmiotom, w tym w szczególności organom państwowym, upoważnionym do uzyskania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, prokuratura, Policja). 

Dane osobowe podane przez użytkownika/klienta są przetwarzane przez USŁUGI IT Sp. z o.o. wyłącznie przez okres korzystania przez tego użytkownika/klienta z usług/produktów USŁUGI IT Sp. z o.o. a szczegółowe uregulowania w tym zakresie znajdują się w regulaminach i umowach na poszczególne usługi/produkty USŁUGI IT Sp. z o.o.. W przypadku zawarcia pomiędzy użytkownikiem/klientem a USŁUGI IT Sp. z o.o. umowy, dane są przetwarzane przez USŁUGI IT Sp. z o.o.  do czasu zakończenia obowiązywania tej umowy z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń w zakresie wykonywanej umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej przez użytkownika/klienta zgody, dane są przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody przez użytkownika/klienta. 

Każdy użytkownik/klient , którego dane są przetwarzane przez USŁUGI IT Sp. z o.o. ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez USŁUGI IT Sp. z o.o. narusza przepisy o ochronie danych osobowych lub też jego prawa i wolności. 

Użytkownikowi/klientowi, który podał USŁUGI IT Sp. z o.o. swoje dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez użytkownika/klienta danych opiera się na udzielonej przez użytkownika/klienta zgodzie, użytkownik/klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Wyłącznie użytkownik/klient jest administratorem danych innych podmiotów, które mają status danych osobowych, a które użytkownik/klient powierza USŁUGI IT Sp. z o.o.. na podstawie zawartej z USŁUGI IT Sp. z o.o. odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych. 

Użytkownik/klient powierza USŁUGI IT Sp. z o.o.  przetwarzanie danych osobowych innych podmiotów w imieniu użytkownika/klienta wyłącznie po zawarciu pomiędzy użytkownikiem/klientem a USŁUGI IT Sp. z o.o.., umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

2. Logi systemowe 

Każda wizyta użytkownika korzystającego z witryny należącej do USŁUGI IT Sp. z o.o. jest automatycznie rejestrowana na serwerze/serwerach USŁUGI IT Sp. z o.o.  w sposób standardowy w tzw. logach systemowych poprzez zapisywanie danych obejmujących: datę odwiedzin witryny oraz czas pozostawania na witrynie, jak również adres IP komputera, z którego następuje wejście na witrynę. Dane z logów systemowych wykorzystywane są przez USŁUGI IT Sp. z o.o.. wyłącznie dla celów statystyk odwiedzin witryn internetowych USŁUGI IT Sp. z o.o.  

3. Pliki cookies USŁUGI IT Sp. z o.o. 

USŁUGI IT Sp. z o.o.. w swoich witrynach internetowych wykorzystuje pliki cookies, szczegółowo opisane poniżej. Użytkownik korzystający z witryn bez zmiany ustawień przeglądarki w swoim urządzeniu, wyraża zgodę na użycie plików cookies przez USŁUGI IT Sp. z o.o.. Użytkownik/klient w każdym momencie może zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies. 

Witryny internetowe USŁUGI IT Sp. z o.o.. wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka), które służą identyfikacji przeglądarki, z której korzysta użytkownik podczas korzystania z witryny USŁUGI IT Sp. z o.o.. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez witrynę internetową do urządzenia użytkownika i na nim zapisywane, które następnie serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia USŁUGI IT Sp. z o.o. może wykorzystywać również inne technologie podobne w swojej funkcjonalności do plików cookies. Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, określoną przez właściciela witryny wartość oraz czas przechowywania na urządzeniu użytkownika. Do stosowanych przez USŁUGI IT Sp. z o.o.. plików cookies należą co najmniej następujące typy plików cookies: 

 • sesyjne, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki (usunięcia jej z pamięci operacyjnej urządzenia); 

 • trwałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony przez właściciela witryny lub do momentu ich skasowania przez użytkownika; 

 • statystyczne i umożliwiające śledzenie ruchu w na stronach internetowych przy wykorzystaniu usług Google Analytics. 

Pliki cookies są powszechnie stosowane przez większość rozbudowanych witryn/stron www, m.in. dla celów poprawy jakości ich działania. Pliki cookies są wykorzystywane przez USŁUGI IT Sp. z o.o.. w witrynach należących do USŁUGI IT Sp. z o.o. wyłącznie do następujących celów: 

 • umożliwienie logowania do sekcji chronionych hasłem, przeznaczonych dla wybranych grup użytkowników (np. partnerów handlowych firmy); 

 • uzależnienie sposobu prezentacji wybranych elementów witryn od decyzji użytkowników; 

 • wyświetlania specjalnych komunikatów informacyjnych i reklamowych; 

 • prowadzenia statystyk odwiedzin, czyli pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryn; 

 • optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach USŁUGI IT Sp. z o.o. 

 • umożliwienie działania usługi czatu z konsultantem; 

3.1 Pliki cookies podmiotów współpracujących z USŁUGI IT Sp. z o.o.  

W witrynach internetowych USŁUGI IT Sp. z o.o.  mogą być zamieszczane również pliki cookies podmiotów trzecich współpracujących z USŁUGI IT Sp. z o.o., tj: 

 • Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA, 

 • InsERT S.A. z siedzibą w Wrocławiu ul. Jerzmanowska 2 

 • Vipserv,org Jan Dembicki z siedzibą w Warszawie ul. Hery 26B/53, 

 •  

USŁUGI IT Sp. z o.o.. wykorzystuje ich usługi związane z emisją reklam, komunikatów marketingowych, materiałów multimedialnych oraz prowadzeniem i zaawansowaną analizą statystyk odwiedzin witryn USŁUGI IT Sp. z o.o.  a także wsparcie techniczne w celu zabezpieczenia ruchu na stronach internetowych. Wymienione wyżej podmioty współpracujące informują o własnych regulacjach dotyczących polityki prywatności: 

 

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi informacjami na temat plików cookies oraz sposobu ich wykorzystywania. 

3.2 Wyłączenie plików cookies 

Dostępne przeglądarki internetowe pozwalają na kontrolę działania mechanizmu cookies, włącznie z jego całkowitym wyłączeniem. Brak zmiany ustawień wyszukiwarki wykorzystywanej przez użytkownika w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu końcowym, z którego korzysta użytkownik. 

Każdy użytkownik witryny USŁUGI IT Sp. z o.o.. może w dowolnym momencie zablokować dostęp do plików cookies, tj. dokonać odmowy zapisywania i odczytywania plików cookies na swoim urządzeniu poprzez: 

 • wykasowanie plików cookies zapisanych na jego urządzeniu/urządzeniach końcowych przez witrynę USŁUGI IT Sp. z o.o.. lub 

 • brak wyrażenia zgody w przypadku, gdy aplikacja na stronie internetowej zapyta o zgodę na używanie plików cookies lub też 

 • zmianę ustawień przeglądarki internetowej. 

Aby dokonać zmian ustawień używanej przez użytkownika przeglądarki internetowej, konieczne jest zapoznanie się przez użytkownika z zasadami dokonywania tych zmian odmiennymi dla każdej z dostępnych przeglądarek. Informacje na temat ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach dla komputerów osobistych oraz urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów itp.) dostępne są stronach ich producentów, tj. m.in.: 

4. Integracja zarezerwuj.pl z Kalendarzem Google 

W ramach aplikacji zarezerwuj.pl, która należy do Usługi IT sp.z.o.o użytkownik aplikacji ma możliwość skorzystania z integracji aplikacji z Kalendarzem Google (Google Calendar), który jest darmowym kalendarzem internetowym stworzonym i dostarczanym przez Google, pozwalającym na tworzenie i udostępnianie publicznie kalendarzy. 

Przetwarzanie danych, w tym ich integracja z Kalendarzem Google, jest niezbędne w celu skorzystania z automatycznego eksportowania rezerwacji z aplikacji zarezerwuj.pl do kalendarza Google w postaci Wydarzeń. 

Dane użytkowników Google i użytkowników aplikacji zarezerwuj.pl, podlegające integracji z Kalendarzem Google w ramach aplikacji zarezerwuj.pl, są wykorzystywane i przetwarzane przez Usługi IT sp.z.o.o w następujący sposób i w następującym zakresie: 

1) Dane przechowywane przez Usługi IT sp.z.o.o.: 

 • kalendarze stworzone przez aplikację zarezerwuj.pl (ID oraz tytuł) 

 • wydarzenia stworzone przez aplikację zarezerwuj.pl (ID) oraz 

 • tokeny (access i refresh). 

2) Uprawnienia posiadane przez Usługi IT sp.z.o.o.: 

 • Usługi IT sp.z.o.o posiada uprawnienia o statusie „auth/calendar”, a więc uprawniona jest do dokonywania czynności określonych i wymienionych w: https://developers.google.com/calendar/v3/reference 

 • uprawnienia Usługi IT sp.z.o.o obejmują w szczególności uprawnienia do: odczytywania, tworzenia, edycji, usuwania i udostępniania wszystkich terminarzy oraz wydarzeń. 

3) Uprawnienia wykorzystywane przez Usługi IT sp.z.o.o: 

 • tworzenie kalendarzy; 

 • edycja i usuwanie kalendarzy stworzonych przez i w aplikacji zarezerwuj.pl – Usługi IT sp.z.o.o. nie edytuje i nie usuwa kalendarzy stworzonych poza aplikacją zarezerwuj.pl; 

 • tworzenie, edycja i usuwanie wydarzeń – wyłącznie w kalendarzach stworzonych przez i w aplikacji zarezerwuj.pl; 

 • cofanie uprawnień aplikacji zarezerwuj.pl do konta Google po wykonaniu akcji „Rozłącz z kontem Google” przez użytkownika). 

 •  

W pozostałym zakresie zastosowanie mają postanowienia polityki prywatności Google dostępnej pod adresem: 

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi informacjami na temat zasad i sposobu przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google w tym obszarze. 

6. Zmiana polityki prywatności 

USŁUGI IT Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki prywatności na stronach/witrynach internetowych USŁUGI IT Sp. z o.o 

Niezależnie od zapoznania się z polityką prywatności, zaleca się zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi i/lub regulaminami poszczególnych formularzy, produktów i usług USŁUGI IT Sp. z o.o, które zawierają szczegółowe zasady ochrony danych osobowych w przypadku korzystania z formularza, produktu i/lub usługi USŁUGI IT Sp. z o.o 

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 01.01.2024 r.